Huisregels Weesper Korfbalvereniging Argus

Huisregels zijn gedragsregels die in het algemeen en voor specifieke gevallen gelden. Zij dienen toegepast te worden door alle leden, toeschouwers, huurders  en gasten. Ze gelden op het terrein en in de gebouwen van de vereniging, tijdens uitwedstrijden, toernooien enz. Alleen het bestuur vaardigt deze regels uit.

1. Algemene regels.

 • Beheers en gedraag je je in het veld en het clubhuis. Laat je niet uitlokken.
 • Toon respect voor elkaar.
 • Sportief gedrag betekent: niet vloeken of schelden en geen discriminerende opmerkingen maken.
 • Ben je het ergens niet mee eens, bespreek dat dan met je coach, trainer of een commissielid.
 • Wangedrag en/of vandalisme en opzettelijke vernielingen worden niet geaccepteerd.
 • Elk lid heeft zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en aanwijzingen van bevoegde organen van de vereniging na te leven.
 • Bij een ongeval met lichamelijk letsel of materiële schade op weg naar, tijdens of op de terugweg van een korfbalevenement dient men binnen 24 uur hiervan bericht te geven aan de secretaris van de vereniging of een ander bestuurslid.
 • Bij verhuizing dient men onder vermelding van het nieuwe adres, zo spoedig mogelijk opgave te doen aan de secretaris, Tineke Kreeft, Diepenbroickpark 21, 1381 EM  Weesp
 • Leden vanaf 15 jaar hebben de plicht de Algemene Vergaderingen bij te wonen. Bij verhindering hiervan dient de secretaris minimaal een week voor de betreffende vergadering schriftelijk  te worden geïnformeerd.
 • Meldt aan het bestuur als er iets niet in orde is, bijvoorbeeld diefstal, of als er schade is ontstaan. (adressen staan in de kluts en op de website.

2. Het kunstgrasveld.

 • Voor minderjarigen is het verboden zich zonder begeleiding van een meerderjarige op het terrein te bevinden. Sleutels voor toegang tot het terrein en/of de gebouwen die aan bepaalde personen zijn uitgereikt, mogen niet overgedragen worden aan andere personen, zij ondertekenen een sleutelcontract.
 • Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee het terrein op te nemen.
 • Wat niet mag op het kunstgrasveld: • Kunstgrasverlichting aan tussen 23.00 en 07:00 uur (wettelijke verplichting) • Roken op en nabij de mat; • Geen kauwgom; • Geen glas meenemen; • Geen vuile schoenen; • Geen stalen noppen; • Alle voertuigen zijn verboden; • Olie en vetachtige stoffen niet toegestaan;
 • Opruimen na het gebruik van de velden. Na het gebruik van de velden het spelmateriaal terugzetten op de plaats waar dit normaal ligt. Het vuil op en om de velden opruimen en deponeren in de vuilnisbakken. Schade aan de velden Bij het ontdekken van schade aan het kunstgrasveld moet dit direct worden gemeld aan het bestuur.
 • Beschikbaar spelmateriaal Al het beschikbare spelmateriaal voor korfbal staat in het materiaalhok. Deze dient na afloop van training/wedstrijden door het team welke het gebruikt ook weer netjes teruggeplaatst te worden op de daarvoor bestemde plaatsen. Zorg er altijd voor dat er een doorgang is, dit in verband met gebruik nooduitgang.
 • Gebruik van de verlichting van het kunstgrasveld
 • De verlichting van het kunstgrasveld bevindt zich in het kastje naast de sloot, sleutel hangt in kastje bestuurskamer. Sleutel omdraaien dan gaat de verlichting aan. ZORG ER TE ALLEN TIJDE VOOR  DAT DE VERLICHTING NA DE TRAINING UITGEZET WORDT. (ZIE WAT NIET MAG OP HET KUNSTGRASVELD)

3.Het clubhuis

 • Er geldt een rookverbod voor het gehele clubhuis
 • Gebruik clubhuis Algemeen Het clubhuis en omgeving voldoen aan de volgende wettelijke voorschriften: • De gebruiksvergunning (betreft brandpreventie); • Het besluit horeca, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer; • De horecawet (betreft ruimtelijke indeling en zuiverheid binnenatmosfeer); • De regeling legionellapreventie in leidingwater
 • Beschikbare faciliteiten  :Het clubhuis bestaat uit: • Een kantine waar maximaal 100 personen tegelijk aanwezig mogen zijn (wettelijke verplichting); • Een ruim bemeten keuken met bar met kookfaciliteiten • Een muziekinstallatie; • 5 kleedkamers inclusief scheidsrechterskleedkamer; • 5 doucheruimten; • 2 dames wc’s, waarvan 1  invalidentoilet ; • 2 heren wc’s.
 • Beschikbaar verplaatsbaar meubilair:
 • Wordt er een aanplakbiljet in kantine opgehangen, alleen op de daartoe aangewezen plaatsen en in overleg met het bestuur , dan dient degene die het heeft opgehangen ervoor te zorgen dat dit  direct na afloop van het aangekondigde, wordt verwijderd en er geen resten achter blijven.
 • Geen meubilair uit de kantine / bestuurskamer of van het terras mee het veld opnemen. Meubilair in de kantine laten staan. Alleen indien dit om fysieke redenen noodzakelijk is, mag hiervan worden afgeweken. Er staan stoelen in het materiaalhok die mee naar buiten genomen mogen worden voor het  terras. Tevens staan er statafels die ook bedoeld zijn om buiten te zetten.
 • Keukenuitrusting :Tot de standaard keukenuitrusting behoren: · 1  koffiezetapparaat,· 2 waterkokers · combi- magnetron · 2 tostimachines met 4 tosti-ijzers · 1 grote en 1 kleine vrieskast · 3 koelkasten waarvan 1van de TFC Weesp is  · 1 frituurpan, 1 inductiekookplaat· ruime hoeveelheid kopjes, bestek, glaswerk, Keukengerei : Elektrische keukenapparaten mogen alleen worden aangesloten op de hiervoor gemerkte stopcontacten. ( zie ook het barreglement en huisregels voor de bar )
 •  Veiligheidsuitrusting: Brandbestrijdingsuitrusting: • enkele brandblussers en 1 blusdeken (in de keuken bij de achterdeur); • 1 brandslang van 30m (in de hal van de kleedkamers); 1 brandslang in de kantineruimte • Permanente noodverlichting in geheel clubhuis en bij de nooddeuren; •4 nooduitgangen, • vluchtroutemarkering in de gangen van de kleedkamers.
 • EHBO-uitrusting: · 1 grote blauw  EHBO kist (boven op kast voorraadhok; · 1 kleine EHBO doos (in keuken); · diverse sets coolpacks (in de ijskasten achter de bar en in keuken).
 • Brandpreventie : Om brand en persoonlijke / materiële schade te voorkomen zijn de volgende brandpreventiemaatregelen van kracht (wettelijke verplichting): 1. De brandblussers en de brandslang zijn verzegeld en mogen alleen worden gebruikt voor brandbestrijding; 2. De noodverlichting moet altijd branden en van alle kanten zichtbaar zijn. Noodverlichting mag dus niet worden afgedekt met versiering of lappen; 3. Alle uitgangen moeten vrij blijven en mogen dus niet worden geblokkeerd met meubilair; 4. Maximaal 100 personen tegelijk zijn toegestaan in de kantine van het clubhuis; 5. Vertikaal opgehangen versiering moeten niet-brandend zijn of moeten brandvertragend zijn behandeld en min. 10 cm van de grond vrij hangen 6. Horizontale versiering moet min. 2,5 m hoog van de grond hangen en moeten niet-brandend zijn of moeten brandvertragend zijn behandeld; 8. Een barbecue mag alleen buiten het clubhuis worden gebruikt; 10. Er mogen geen kaarsen worden gebruikt in het clubhuis; 11. Er mag niet worden gerookt in de het gehele gebouw. Behalve de brandweer, is ook het bestuur belast met het toezicht op de naleving van bovengenoemde regels.
 • Muziekinstallatie: Er is 1 muziek installatie beschikbaar: (alleen radio/tape en cd). Doel: Muziek in de zaal van het clubhuis.
 • Centrale verwarming : De centrale verwarming staat zowel in de kleedkamers als in kantine op een vaste temperatuur. Voor wijziging van deze temperatuur moet contact worden opgenomen met het bestuur.
 • Douche-installatie: De douche-installatie staat ingesteld op een vaste mengwatertemperatuur. Voor wijziging van deze temperatuur moet contact worden opgenomen met het bestuur.
 • Buitenverlichting: De buitenverlichting gaat automatisch branden na zonsondergang en blijft branden tot zonsopgang.

4. Deelname training/wedstrijden.

 • Bij trainingen geldt dat een speler zich minimaal vijftien minuten voor aanvang van de training bij de trainer moet hebben gemeld.
 • Een speler die is verhinderd aan een wedstrijd deel te nemen, moet minstens 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd het betreffende wedstrijdsecretariaat hiervan in kennis stellen.
 • Bij plotselinge verhindering binnen de in de vorige genoemde termijn, dient zo spoedig mogelijk het wedstrijdsecretariaat te worden geïnformeerd.
 • De afschrijvingen moeten geschieden op aannemelijke gronden. Indien deze, naar het oordeel van het bestuur niet aanwezig zijn, wordt de afschrijving niet geaccepteerd. Dit kan sancties tot gevolg hebben.
 • Bij verhindering van deelname aan een verplichte training dient de trainer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld.
 • Tijdens wedstrijden dienen de spelers het voorgeschreven tenue te dragen waarbij het shirt, in verband met de lengte, in de broek of het rokje moet.
 • Bij thuiswedstrijden dient een speler minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd op/in de accommodatie aanwezig te zijn.
 • Bij uitwedstrijden dient een speler ten minste vijf minuten voor vertrek op het afgesproken vertrekpunt aanwezig te zijn.
 • Bij uitwedstrijden zijn ouders/verzorgers mede verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen.
 • Bij uitwedstrijden wordt de reis gezamenlijk ondernomen. Voor het reizen stelt het bestuur regels vast. Indien een speler op andere wijze de reis maakt moet het (met betrekking tot) wedstrijdsecretariaat en de coach hiervan 24 uur van tevoren op de hoogte worden gesteld.
 • Supporters/toeschouwers bij jeugdwedstrijden moeten de kinderen alleen aanmoedigen. Commentaar en aanwijzigingen zijn voor de coach c.q. trainer.
 • Voor supporters en spelers geldt: lever tijdens wedstrijden geen commentaar op de leiding.


5. Materiaal.

 • Voor de veldcompetitiewedstrijden kan het zijn dat er velden tegelijk moeten worden uitgelegd. Het uitleggen van de velden gebeurd door het desbetreffende  team samen met de coach/trainer.
 • Na thuiswedstrijden en trainingen dient het niet meer benodigde materiaal ordelijk te worden opgeruimd. Het materiaal moet worden opgeborgen in het materiaalhok ( zie punt 2 ). Al het materiaal op de daarvoor bestemde plaats, wat duidelijk is aangegeven.
 • Schade aan of verlies van ballen en materiaal moet onmiddellijk gemeld worden aan het bestuur.
 • Tijdens de wedstrijden zijn er zoveel wedstrijdballen aanwezig als het aantal wedstrijden (dus geen extra ballen uit  het materiaalhok pakken).


6. Kleedkamers.

 • Het laatste team dat gebruik maakt van een kleedkamer zorgt ervoor dat de kleedkamer na de wedstrijd of training veeg -/trekkerschoon achter gelaten wordt (inclusief het douchegedeelte).
 • Bij uitwedstrijden worden de kleedkamers netjes achter gelaten.
 • In de kleedkamers blijft men van andermans spullen af.
 • Kom je van het veld in de kleedkamers, dan eerst buiten de schoenen van het vuil ontdoen.
 • Onder geen beding glaswerk en drank in de kleedkamers meenemen, zowel bij thuis – als bij uitwedstrijden.


7. Kantine.

 • Voor personen onder de 16 jaar is het niet toegestaan alcohol te nuttigen.
 • Alleen degenen die bevoegd zijn (= aangewezen door de kantinecommissie) mogen zich achter de bar en in de keuken bevinden.
 • Geen tassen op de tafels en in de doorgaande looppaden zetten.
 • Consumpties in glas en serviesgoed worden in de kantine of op het terras genuttigd.
 • Geen meubilair uit de kantine of vergaderruimten of van het terras mee het veld opnemen. Meubilair in de kantine laten staan. Alleen indien dit om fysieke redenen noodzakelijk is, mag hiervan worden afgeweken.
 • Sluitingstijd accommodatie: één uur na de laatste training, twee uur na de laatste wedstrijd. Uiterlijk om 24.00 uur. In overige situaties op afspraak.
 • Sluitingstijd keuken: tijdens veld competitie op zaterdag  2 uur na de laatste wedstrijd. Indien er niet voldoende barbezetting is dan eerder. In overleg met de barbezetting kan de keuken langer open blijven.
 • Afsluiten accommodatie: de laatste gasten helpen de bardienst met opruimen: afvalbakken legen, tafels schoonmaken,  vloer aanvegen, vuilniszakken in de container buiten gooien.
 • In verband met de veiligheid verlaat de bardienst samen met de laatste gasten het pand.


8
. Gebruik vergaderruimtes.

 • Voor reguliere vergaderingen dient men tijdig de vergaderruimte te bespreken in overleg met bestuur/kantinecommissie.
 • De gebruikte ruimte schoon achterlaten en meubilair op zijn plaats terug zetten.
 • Glas en serviesgoed inleveren bij de bar, lichten uit doen.

Mochten er zich onvoorziene omstandigheden  voordoen  die niet zijn opgenomen in het reglement  dan is het bestuur ten allen tijde het  eerste aanspreekpunt.

 Namens het bestuur van WKV Argus

25 november 2010